Admin

Vietnamese Translation

Phương thức đưa đón.
Học sinh magnet School Choice nhận được phương tiện đưa đón đến trường được chỉ định nếu học sinh cư trú cách trường hơn 1-1/2 dặm và sống trong khu vực đưa đón của trường magnet được chỉ định. Học sinh sống bên ngoài khu vực đưa đón của trường magnet có thể theo học trường magnet nếu phụ huynh cung cấp phương tiện đưa đón từ trường hoặc đến các địa điểm đón xe buýt gần nhất cho chương trình magnet. Các trạm xe buýt đưa đón có sẵn được liệt kê trực tuyến tại www.clayton.k12.ga.us/departments/transportation.

Địa điểm và thời gian đưa đón cụ thể cho Trường tiểu học West Clayton trong năm học 2024-2025 sẽ được cập nhật trên trang web của trường trong mùa hè.

Đối với các câu hỏi tổng quát (ví dụ: Cổng thông tin ghi danh, quy trình ghi danh, v.v.), hãy liên hệ với văn phòng lựa chọn trường hoặc chương trình magnet [email protected] hoặc [email protected]. Cũng có thể gọi đến văn phòng số 770.473.2700.
Website by SchoolMessenger Presence. © 2023 SchoolMessenger Corporation. All rights reserved.