Admin

Vietnamese Translation

Trường tiểu học West Clayton cung cấp nhiều hoạt động ngoại khóa cho phép học sinh phát triển về mặt học tập và xã hội thông qua xây dựng nhóm, học tập hợp tác và cạnh tranh. Con em quý vị sẽ có cơ hội tham gia các câu lạc bộ giáo dục và học thuật, câu lạc bộ mỹ thuật, nhóm sở thích của học sinh và thể thao.

Sau đây là một số cơ hội dành cho học sinh của chúng tôi:
viet
club pic
Website by SchoolMessenger Presence. © 2023 SchoolMessenger Corporation. All rights reserved.